Chức năng, nhiệm vụ
1. Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho Công an các đơn vị, địa phương và nhu cầu xã hội theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

2. Tổ chức bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng.

3. Tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy; cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân theo quy định và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

4. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chương trình khung đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho lực lượng Cảnh sát nhân dân; đề xuất chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng Cảnh sát nhân dân trở xuống đảm bảo liên thông trong quá trình đào tạo.

5. Chủ trì nghiên cứu xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân báo cáo Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện.

6. Nghiên cứu xây dựng, ban hành chuẩn đầu ra của từng ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

7. Tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đào tạo của Học viện với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ khoa học về lý luận nghiệp vụ Cảnh sát và lĩnh vực khác có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định.

9. Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và chức danh giảng dạy, huấn luyện, các chức danh khác theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

10. Tổ chức in ấn, xuất bản giáo trình, sách, tài liệu dạy học khác, Tạp chí Cảnh sát nhân dân; quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức công tác thông tin khoa học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ quản lý và học viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

11. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, hợp tác với các trường, các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ trưởng.

12. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự bị chiến đấu của Bộ Công an theo quy định.

13. Tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tư vấn với Bộ trưởng những vấn đề về lý luận, khoa học, chủ trương, chiến lược, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện do Bộ trưởng Bộ Công an giao.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website